Προτεραιότητα στην Ανάπτυξη της Καρδίτσας

  • Ολοκλήρωση των βασικών έργων υποδομής (εκτροπή του άνω ρου του Αχελώου, σήραγγα Τυμπάνου, ολοκλήρωση κατασκευής οδικού άξονα Ε-65, ώστε να αρθεί η οδική απομόνωση της Καρδίτσας), προκειμένου να αποτελέσουν τη βάση της αναπτυξιακής απογείωσης.

  • Διαμόρφωση προϋποθέσεων για τη δημιουργία μιας βιώσιμης, ανταγωνιστικής και ποιοτικής αγροτικής παραγωγής με έμφαση στην παραγωγή βιολογικών, κτηνοτροφικών και γεωργικών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών.

  • Στήριξη της διατήρησης και αναβάθμισης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Νομού, ώστε να αποτελέσουν πόλο έλξης σπουδαστών και να συμβάλουν στη διάχυση της γνώσης στην τοπική οικονομία.
  • Στήριξη του τουρισμού και ιδιαίτερα των ειδικών μορφών τουρισμού, όπως ο ορεινός τουρισμός, ο θεραπευτικός τουρισμός, ώστε να γίνει πράξη η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου ολόκληρο το έτος .